کمپ

کمپ مشخصات فنی کمپ استراکچر از پروفیل۴۰×۴۰، ۶۰×۴۰ و ۸۰×۴۰ سنگین صادراتی ساوه و نبشی های فلزی با ضخامت ۲ میل پروفیل کشـی در بدنـه به همـراه لچکی و بادبنـد در شاسی با جوشهای ممتد در چندین نقطـه با الکتـرود آمـا حرفه ای به فواصـلcm 5 بـا اجـرای ضـدزنـگ زینکرومـات…

ادامه مطلب

مشخصات کمپ

کمپ

کمپ مشخصات فنی کمپ استراکچر از پروفيل40×40، 60×40 و 80×40 سنگين صادراتي ساوه و نبشي هاي فلزي با ضخامت 2 ميل پروفيل کشـي در بدنـه به همـراه لچکي و بادبنـد در شاسي با جوشهاي ممتد در چندين نقطـه با الکتـرود آمـا حرفه اي به فواصـلcm 5 بـا اجـراي ضـدزنـگ زينکرومـات…

ادامه مطلب