کانتینر – کانکس آپادانا

کانتینر | کانکس آپادانا

کانتینر- کانکس آپادانا     شرکت کانکس آپادانا  در زمینه خرید کانتینر و فروش کانتینر نیز فعالیت دارد.         بنابرین ضمن خرید کانتینر ماضاد مشتریان اقدام به فروش کانتینر 20 فوت و         کانتینر 40 فوت مینماید.این شرکت خدمات زیر را در کمترین زمان…

ادامه مطلب