ابعاد کانکس

کانکس چند قلو

  ابعاد کانکس ها و امکانات داخلی آن : کانکس های تولیدی شرکت کانکس دانگاه در انواع زیر عرضه می گردد: ۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی ساده دو اتاقه اداری ۲/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری ۳/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸…

ادامه مطلب