مقاله در رابطه با کانکس

مقاله در رابطه با کانکس

کانکس معمولا برای مکانهایی که امکان ساخت بنا  را ندارند یا اینکه زمان ساخت ندارند مورد استفاده قرار میگیرد انواع کانکس ها از قرار

کانکس نگهبانی با دید از چهار طرف در ابعاد مختلف از اندازهای ۱*۱ تا ۶*۲/۴ مورد استفاده قرار میگیرد  کانکسهای فوق برای

مکانهای مختلف متفاوت می باشد .

از نظر ظاهر نیز بسته به محیط اطراف  بیرون کانکس نگهبانی نیز متفاوت می باشد

انواع کانکس فوق به شرح زیر است

کانکس ۱*۱

کانکس ۱/۵*۱/۵

کانکس ۲*۲

کانکس ۲/۴*۲/۴

کانکس ۳*۳

کانکس۳*۲

و……..

کامنت‌ها بسته شده‌اند.