ابعاد کانکس

کانکس سنتی

 

ابعاد کانکس ها و امکانات داخلي آن :

کانکس هاي توليدي شرکت کانکس دانگاه در انواع زير عرضه مي گردد:

۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعي ساده دو اتاقه اداري

۲/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه اداري

۳/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه و سرويس بهداشتي اداري

۴/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعي دو اتاقه با سرويس بهداشتي و حمام اداري

۵/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعي سالني ساده

۶/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعي آسايشگاه پرسنل با سرويس بهداشتي و حمام

۷/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعي مديريتي با سرويس بهداشتي و حمام و اتاق منشي

۸/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعي آشپزخانه

۹/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعي غذاخوري

۱۰/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعي مسکوني

۱۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعي نمازخانه

۱۲/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعي ساده دو اتاقه اداري

۱۳/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه اداري

۱۴/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه و سرويس بهداشتي اداري

۱۵/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعي دو اتاقه با سرويس بهداشتي و حمام اداري

۱۶/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعي سالني ساده

۱۷/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعي آسايشگاه پرسنل با سرويس بهداشتي و حمام

۱۸/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعي مديريتي با سرويس بهداشتي و حمام و اتاق منشي

۱۹/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعي آشپزخانه

۲۰/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعي غذاخوري

۲۱/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعي مسکوني

۲۲/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعي نمازخانه

۲۳/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعي ساده دو اتاقه اداري

۲۴/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه اداري

۲۵/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه و سرويس بهداشتي اداري

۲۶/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعي دو اتاقه با سرويس بهداشتي و حمام اداري

۲۷/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعي سالني ساده

۲۸/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعي آسايشگاه پرسنل با سرويس بهداشتي و حمام

۲۹/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعي مديريتي با سرويس بهداشتي و حمام و اتاق منشي

۳۰/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعي آشپزخانه

۳۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعي غذاخوري

۳۲/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعي مسکوني

۳۳/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعي نمازخانه

۳۴/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعي ساده دو اتاقه اداري

۳۵/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه اداري

۳۶/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه و سرويس بهداشتي

۳۷/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعي دو اتاقه با سرويس بهداشتي و حمام

۳۸/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعي سالني ساده

۳۹/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعي آسايشگاه پرسنل با سرويس بهداشتي و حمام

۴۰/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعي مديريتي با سرويس بهداشتي و حمام و اتاق منشي

۴۱/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعي آشپزخانه

۴۲/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعي غذاخوري

۴۳/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعي نمازخانه

۴۴/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹ مترمربعي ساده دو اتاقه اداري

۴۵/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه اداري

۴۶/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹ مترمربعي با آبدارخانه و سرويس بهداشتي

۴۷/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹ مترمربعي سالني ساده

۴۸/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹ مترمربعي آشپزخانه

۴۹/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹مترمربعي نمازخانه

۵۰/ کانکس (۳×۸ ) ۲۴ مترمربعي ساده دو اتاقه اداري

۵۱/ کانکس (۳×۸ ) ۲۴ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه اداري

۵۲/ کانکس (۳×۸ ) ۲۴ مترمربعي با آبدارخانه و سرويس بهداشتي

۵۳/ کانکس (۳×۸ ) ۲۴ مترمربعي سالني ساده

۵۴/ کانکس (۳×۸ ) ۲۴ مترمربعي آشپزخانه

۵۵/ کانکس ( ۳×۸ ) ۲۴ مترمربعي با کاربري مختلف

۵۶/ کانکس ( ۳×۸ ) ۲۴ مترمربعي با کاربري مختلف

۵۷/ کانکس ( ۳×۸ ) ۲۴ مترمربعي نمازخانه

۵۸/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي ساده دو اتاقه اداري

۵۹/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه اداري

۶۰/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه و سرويس بهداشتي اداري

۶۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي دو اتاقه با سرويس بهداشتي و حمام اداري

۶۲/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي سالني ساده

۶۳/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي آسايشگاه پرسنل با سرويس بهداشتي و حمام

۶۴/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي مديريتي با سرويس بهداشتي و حمام و اتاق منشي

۶۵/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي آشپزخانه

۶۶/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي غذاخوري

۶۷/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي مسکوني

۶۸/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي اسکان کارگري

۶۹/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي خوابگاه کارگري

۷۰/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي اسکان پرسنل

۷۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي تجهيز کارگاهي

۷۲/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعي نمازخانه

۷۳/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي ساده دو اتاقه اداري

۷۴/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه اداري

۷۵/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي دو اتاقه با آبدارخانه و سرويس بهداشتي اداري

۷۶/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي دو اتاقه با سرويس بهداشتي و حمام اداري

۷۷/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ ۱۴ مترمربعي سالني ساده

۷۸/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي آسايشگاه پرسنل با سرويس بهداشتي و حمام

۷۹/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي مديريتي با سرويس بهداشتي و حمام و اتاق منشي

۸۰/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي آشپزخانه

۸۱/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي غذاخوري

۸۲/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي مسکوني

۸۳/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي اسکان کارگري

۸۴/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي خوابگاه کارگري

۸۵/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي اسکان پرسنل

۸۶/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي تجهيز کارگاهي

۸۷/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي نمازخانه

۸۸/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي با کاربري مختلف

۸۹/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعي با کاربري مختلف

۹۰/ کانکس ( ۳×۴ ) ۱۲ مترمربعي با کاربري مختلف

۹۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۴ ) ۶۰/۹ مترمربعي با کاربري مختلف

۹۲/ کانکس ( ۲×۴ ) ۸ مترمربعي با کاربري مختلف

۹۳/ کانکس ( ۲×۳ ) ۶ مترمربعي با کاربري مختلف

۹۴/ کانکس (۴۰/۲×۳ ) ۲۰/۷ مترمربعي با کاربري مختلف

۹۵/ کانکس ( ۲×۲ ) ۴ مترمربعي با کاربري مختلف

۹۶/ کانکس (۴۰/۲×۲ ) ۸۰/۴ مترمربعي با کاربري مختلف

۹۷/ کانکس ( ۵/۱×۵/۱ ) ۲۵/۲ مترمربعي با کاربري مختلف

۹۸/ کانکس ( ۱×۱ ) ۱ مترمربعي با کاربري مختلف

۹۹/ کيوسک نگهباني ( ۲×۳ ) ۶ مترمربعي

۱۰۰/ کيوسک نگهباني (۴۰/۲×۳ ) ۲۰/۷ مترمربعي با کاربري مختلف

۱۰۱/ کيوسک نگهباني ( ۲×۲ ) ۴ مترمربعي با کاربري مختلف

۱۰۲/ کيوسک نگهباني (۴۰/۲×۲ ) ۸۰/۴ مترمربعي با کاربري مختلف

۱۰۳/ کيوسک نگهباني ( ۵/۱×۵/۱ ) ۲۵/۲ مترمربعي با کاربري مختلف

۱۰۴/ کيوسک نگهباني ( ۱×۱ ) ۱ مترمربعي با کاربري مختلف

۱۰۵/ برجک نگهباني ( ۲×۳ ) ۶ مترمربعي

۱۰۶/ برجک نگهباني (۴۰/۲×۳ ) ۲۰/۷ مترمربعي با کاربري مختلف

۱۰۷/ برجک نگهباني ( ۲×۲ ) ۴ مترمربعي با کاربري مختلف

۱۰۸/ برجک نگهباني (۴۰/۲×۲ ) ۸۰/۴ مترمربعي با کاربري مختلف

۱۰۹/ برجک نگهباني ( ۵/۱×۵/۱ ) ۲۵/۲ مترمربعي با کاربري مختلف

۱۱۰/ برجک نگهباني ( ۱×۱ ) ۱ مترمربعي با کاربري مختلف

۱۱۱/ اتاقک نگهباني ( ۲×۳ ) ۶ مترمربعي

 

  • E-Mail
  • LinkedIn
  • Google Reader
  • Google Buzz
  • Google Bookmarks
  • MySpace
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook

admin

کانکس آپادانا به عنوان یکی از شرکت های سازنده کانکس با برخورداری از دانش فنی در زمینه طراحی و تولید انواع کانکس و اتاق های پیش ساخته می باشد . کانکس تولیدی شرکت کانکس آپادانا در دو نوع ثابت وسیار و در ابعاد و اندازه های مختلف و بنا به سفارشات مشتریان گرامی باکیفیت بالا و مطابق با استاندارد تحت نظارت واحد کنترل کیفیت تحویل میگردد

کامنت‌ها بسته شده‌اند.

کامنت‌ها بسته هستند.