ابعاد کانکس

کانکس سنتی

 

ابعاد کانکس ها و امکانات داخلی آن :

کانکس های تولیدی شرکت کانکس دانگاه در انواع زیر عرضه می گردد:

۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

۲/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

۳/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه و سرویس بهداشتی اداری

۴/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی دو اتاقه با سرویس بهداشتی و حمام اداری

۵/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی سالنی ساده

۶/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی آسایشگاه پرسنل با سرویس بهداشتی و حمام

۷/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی مدیریتی با سرویس بهداشتی و حمام و اتاق منشی

۸/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی آشپزخانه

۹/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی غذاخوری

۱۰/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی مسکونی

۱۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۲ ) ۸۰/۲۸ مترمربعی نمازخانه

۱۲/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

۱۳/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

۱۴/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه و سرویس بهداشتی اداری

۱۵/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعی دو اتاقه با سرویس بهداشتی و حمام اداری

۱۶/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعی سالنی ساده

۱۷/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعی آسایشگاه پرسنل با سرویس بهداشتی و حمام

۱۸/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعی مدیریتی با سرویس بهداشتی و حمام و اتاق منشی

۱۹/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعی آشپزخانه

۲۰/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعی غذاخوری

۲۱/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعی مسکونی

۲۲/ کانکس ( ۳×۱۲ ) ۳۶ مترمربعی نمازخانه

۲۳/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

۲۴/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

۲۵/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه و سرویس بهداشتی اداری

۲۶/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعی دو اتاقه با سرویس بهداشتی و حمام اداری

۲۷/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعی سالنی ساده

۲۸/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعی آسایشگاه پرسنل با سرویس بهداشتی و حمام

۲۹/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعی مدیریتی با سرویس بهداشتی و حمام و اتاق منشی

۳۰/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعی آشپزخانه

۳۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعی غذاخوری

۳۲/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعی مسکونی

۳۳/ کانکس ( ۴۰/۲×۱۰ ) ۲۴ مترمربعی نمازخانه

۳۴/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

۳۵/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

۳۶/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه و سرویس بهداشتی

۳۷/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعی دو اتاقه با سرویس بهداشتی و حمام

۳۸/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعی سالنی ساده

۳۹/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعی آسایشگاه پرسنل با سرویس بهداشتی و حمام

۴۰/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعی مدیریتی با سرویس بهداشتی و حمام و اتاق منشی

۴۱/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعی آشپزخانه

۴۲/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعی غذاخوری

۴۳/ کانکس (۳×۱۰ ) ۳۰ مترمربعی نمازخانه

۴۴/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹ مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

۴۵/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

۴۶/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹ مترمربعی با آبدارخانه و سرویس بهداشتی

۴۷/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹ مترمربعی سالنی ساده

۴۸/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹ مترمربعی آشپزخانه

۴۹/ کانکس ( ۴۰/۲×۸ ) ۲۰/۱۹مترمربعی نمازخانه

۵۰/ کانکس (۳×۸ ) ۲۴ مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

۵۱/ کانکس (۳×۸ ) ۲۴ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

۵۲/ کانکس (۳×۸ ) ۲۴ مترمربعی با آبدارخانه و سرویس بهداشتی

۵۳/ کانکس (۳×۸ ) ۲۴ مترمربعی سالنی ساده

۵۴/ کانکس (۳×۸ ) ۲۴ مترمربعی آشپزخانه

۵۵/ کانکس ( ۳×۸ ) ۲۴ مترمربعی با کاربری مختلف

۵۶/ کانکس ( ۳×۸ ) ۲۴ مترمربعی با کاربری مختلف

۵۷/ کانکس ( ۳×۸ ) ۲۴ مترمربعی نمازخانه

۵۸/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

۵۹/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

۶۰/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه و سرویس بهداشتی اداری

۶۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی دو اتاقه با سرویس بهداشتی و حمام اداری

۶۲/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی سالنی ساده

۶۳/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی آسایشگاه پرسنل با سرویس بهداشتی و حمام

۶۴/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی مدیریتی با سرویس بهداشتی و حمام و اتاق منشی

۶۵/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی آشپزخانه

۶۶/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی غذاخوری

۶۷/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی مسکونی

۶۸/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی اسکان کارگری

۶۹/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی خوابگاه کارگری

۷۰/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی اسکان پرسنل

۷۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی تجهیز کارگاهی

۷۲/ کانکس ( ۴۰/۲×۶) ۴۰/۱۴ مترمربعی نمازخانه

۷۳/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی ساده دو اتاقه اداری

۷۴/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه اداری

۷۵/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی دو اتاقه با آبدارخانه و سرویس بهداشتی اداری

۷۶/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی دو اتاقه با سرویس بهداشتی و حمام اداری

۷۷/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ ۱۴ مترمربعی سالنی ساده

۷۸/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی آسایشگاه پرسنل با سرویس بهداشتی و حمام

۷۹/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی مدیریتی با سرویس بهداشتی و حمام و اتاق منشی

۸۰/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی آشپزخانه

۸۱/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی غذاخوری

۸۲/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی مسکونی

۸۳/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی اسکان کارگری

۸۴/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی خوابگاه کارگری

۸۵/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی اسکان پرسنل

۸۶/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی تجهیز کارگاهی

۸۷/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی نمازخانه

۸۸/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی با کاربری مختلف

۸۹/ کانکس ( ۳×۶ ) ۱۸ مترمربعی با کاربری مختلف

۹۰/ کانکس ( ۳×۴ ) ۱۲ مترمربعی با کاربری مختلف

۹۱/ کانکس ( ۴۰/۲×۴ ) ۶۰/۹ مترمربعی با کاربری مختلف

۹۲/ کانکس ( ۲×۴ ) ۸ مترمربعی با کاربری مختلف

۹۳/ کانکس ( ۲×۳ ) ۶ مترمربعی با کاربری مختلف

۹۴/ کانکس (۴۰/۲×۳ ) ۲۰/۷ مترمربعی با کاربری مختلف

۹۵/ کانکس ( ۲×۲ ) ۴ مترمربعی با کاربری مختلف

۹۶/ کانکس (۴۰/۲×۲ ) ۸۰/۴ مترمربعی با کاربری مختلف

۹۷/ کانکس ( ۵/۱×۵/۱ ) ۲۵/۲ مترمربعی با کاربری مختلف

۹۸/ کانکس ( ۱×۱ ) ۱ مترمربعی با کاربری مختلف

۹۹/ کیوسک نگهبانی ( ۲×۳ ) ۶ مترمربعی

۱۰۰/ کیوسک نگهبانی (۴۰/۲×۳ ) ۲۰/۷ مترمربعی با کاربری مختلف

۱۰۱/ کیوسک نگهبانی ( ۲×۲ ) ۴ مترمربعی با کاربری مختلف

۱۰۲/ کیوسک نگهبانی (۴۰/۲×۲ ) ۸۰/۴ مترمربعی با کاربری مختلف

۱۰۳/ کیوسک نگهبانی ( ۵/۱×۵/۱ ) ۲۵/۲ مترمربعی با کاربری مختلف

۱۰۴/ کیوسک نگهبانی ( ۱×۱ ) ۱ مترمربعی با کاربری مختلف

۱۰۵/ برجک نگهبانی ( ۲×۳ ) ۶ مترمربعی

۱۰۶/ برجک نگهبانی (۴۰/۲×۳ ) ۲۰/۷ مترمربعی با کاربری مختلف

۱۰۷/ برجک نگهبانی ( ۲×۲ ) ۴ مترمربعی با کاربری مختلف

۱۰۸/ برجک نگهبانی (۴۰/۲×۲ ) ۸۰/۴ مترمربعی با کاربری مختلف

۱۰۹/ برجک نگهبانی ( ۵/۱×۵/۱ ) ۲۵/۲ مترمربعی با کاربری مختلف

۱۱۰/ برجک نگهبانی ( ۱×۱ ) ۱ مترمربعی با کاربری مختلف

۱۱۱/ اتاقک نگهبانی ( ۲×۳ ) ۶ مترمربعی

 

  • E-Mail
  • LinkedIn
  • Google Reader
  • Google Buzz
  • Google Bookmarks
  • MySpace
  • Yahoo! Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook

admin

کانکس آپادانا به عنوان یکی از شرکت های سازنده کانکس با برخورداری از دانش فنی در زمینه طراحی و تولید انواع کانکس و اتاق های پیش ساخته می باشد . کانکس تولیدی شرکت کانکس آپادانا در دو نوع ثابت وسیار و در ابعاد و اندازه های مختلف و بنا به سفارشات مشتریان گرامی باکیفیت بالا و مطابق با استاندارد تحت نظارت واحد کنترل کیفیت تحویل میگردد

کامنت‌ها بسته شده‌اند.

کامنت‌ها بسته هستند.